පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (සති අන්ත) (සිංහල මාධ්‍ය) පාඨමාලාවේ 2017/2018 අවසන් ප්‍රතිඵල

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (සති අන්ත) (සිංහල මාධ්‍ය) පාඨමාලාවේ 2017/2018 අවසන් ප්‍රතිඵල