අධ්‍යාපනපති (FT/PT) උපාධි පාඨමාලාවේ තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණය 2020.09.19 වන දින පෙරවරු 9.30 ට පැවැත්වේ.

අධ්‍යාපනපති (FT/PT) උපාධි පාඨමාලාවේ තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණය 2020.09.19 වන දින පෙරවරු 9.30 ට පැවැත්වේ.

犀利士