පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා ( සති අන්ත ) සිංහල මාධ්‍යය 2019/2020 පාඨමාලාවේ සමාරම්භක උත්සවය

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා ( සති අන්ත ) සිංහල මාධ්‍යය 2019/2020 පාඨමාලාවේ සමාරම්භක උත්සවය

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩි樂威壯
ප්ලෝමා ( සති අන්ත ) සිංහල මාධ්‍යය 2019/2020 පාඨමාලාවේ සමාරම්භක උත්සවය 2019.05.05 දින නොපැවැත්වේ .එය පැවැත්වෙන දිනය පසුව දැනුම් දෙනු ඇත .