පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා පූර්ණ කාලීන සිසුන් වෙත

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා පූර්ණ කාලීන සිසුන් වෙත

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා පූර්ණ කාලීන සිංහල සහ දෙමළ මාධ්‍ය පාඨමාලාව, පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා පූර්ණ කාලීන නාට්‍ය හා රංග කලා පාඨමාලාව සහ Post Graduate Diploma in Teaching of English as a Second Language පාඨමාලාව හදාරමින් සිටින සියලුම ගුරු සිසුන් 2019 මැයි 07 වන දින සිට නැවත තම පාසල්වල සේවයට වාර්තා කළ යුතුය. විශ්වවිද්‍යාලය අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා විවෘත වූ පසු ඔබ පාඨමාලාවල අධ්‍යයන කටයුතු නැවත ආරම්භ වන දිනය තීරණය කරනු ලැබේ.