පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් මාවරලේ භද්දිය හිමියන් විසින් පැවැත්වූ සුමධුර ධර්ම දේශනය

පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් මාවරලේ භද්දිය හිමියන් විසින් පැවැත්වූ සුමධුර ධර්ම දේශනය

පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් මාවරලේ භද්දිය හිමියන් විසින් පැවැත්වූ සුමධුර ධර්ම දේශනය ජුනි මස 29 වන දින අධ්‍යාපන පීඨයේ දී පැවැත්වුණි .