පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් අධ්‍යාපනවේදී තෙවන වසර සිසුන් විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ අයිස් ක්‍රීම් දන්සැල

පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් අධ්‍යාපනවේදී තෙවන වසර සිසුන් විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ අයිස් ක්‍රීම් දන්සැල

පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් අධ්‍යාපනවේදී තෙවන වසර සිසුන් විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ අයිස් ක්‍රීම් දන්සැල ජුනි මස 29 වන දින අධ්‍යාපන පීඨයේ දී පැවැත්වුණි .