පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා වාර්ෂික ක්ෂේත්‍ර චාරිකාව – ශාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විදුහල,මාතර

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා වාර්ෂික ක්ෂේත්‍ර චාරිකාව – ශාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විදුහල,මාතර

2018 ජනවාරි 18 සහ 19 යන දෙදින පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා පූර්ණ කාලීන පාඨමාලාවේ චාරිකාවක් සැලසුම් කරන ලදී.ඒ මාතර ශාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විදුහල වෙතයි.ඒ අතරතුර 18 රාත්‍රියේදී කඹුරුපිටියේ අභිමංසලේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන රණවිරුවන් වෙනුවෙන් වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී. යෝජනාව ආවේ අපේ ගුරු සිසුන්ගෙන් . සියලුම වියදම් දැරුවේ ඔවුන්මයි. තේ පැන් සංග්‍රහයක්, සංගීත සැන්දෑවක්, හැමෝටම පුංචි තෑග්ගක් සහ පොදු පරිහරණය වෙනුවෙන් තවත් භාණ්ඩ කීපයක් පරිත්‍යාග කළා .ආබාධිත රණවිරුවන්ට අභිමානවත් සතුටක් ලබා දෙන්න අපිට හැකි වුණා.