පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (සති අන්ත) සිංහල 2019/2020 පාඨමාලාවේ දේශන සඳහා LMS හි ලියාපදිංචි වීම

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (සති අන්ත) සිංහල 2019/2020 පාඨමාලාවේ දේශන සඳහා LMS හි ලියාපදිංචි වීම

රටේ පවත්නා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් PGDE (WE ) 2019/2020 පාඨමාලාවේ දේශන ආරම්භ වන දිනය පිළිබඳ අවසන් තීරණයකට එළඹ නොමැත. විශ්වවිද්‍යාලයේ අනෙකුත් සති අන්ත පාඨමාලා ආරම්භයත් සමඟ ඔබගේ පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
මේ කාලය තුල ඉදිරි දේශන සඳහා විකල්පයක් ලෙස ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය(LMS) භාවිතයෙන් පාඩම්වලට අදාල මූලික විෂය කරුණු ඔබ වෙත ලබාදීමට තීරණය කර ඇත.මේ සඳහා මේ සමඟ දක්වා ඇති ගූගල් පෝරමය(Google Form) පුරවා LMS හි ලියාපදිංචි වීමට අවශ්‍ය නම (username) සහ මුරපදය (password) ලබාගන්නා ලෙස දන්වමි.

Google Form