පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (අර්ධ කාලීන) සිංහල මාධ්‍ය 2021/2022

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (අර්ධ කාලීන) සිංහල මාධ්‍ය 2021/2022

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (අර්ධ කාලීන) සිංහල මාධ්‍ය 2021/2022 පාඨමාලාවේ තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණය 2022.10.16 දින පෙ.ව.9.00 සිට පෙ.ව.11.00 දක්වා කොළඹ 07, රාජකීය විද්‍යාලයේ දී පැවැත්වෙන අතර, ඒ සඳහා වන විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර ඉදිරියේ දී තැපැල් මාර්ගයෙන් ඔබ වෙත ලැබෙනු ඇත.