පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා සතිඅන්ත පුනර් පරීක්ෂණ නිබන්ධන සම්බන්ධවයි.

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා සතිඅන්ත පුනර් පරීක්ෂණ නිබන්ධන සම්බන්ධවයි.

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා සතිඅන්ත පුනර් පරීක්ෂණය 2021ට අදාළව පීඨය වෙත භාරදීමට නියමිතව ඇති නිබන්ධන බාරගැනීම 2021ජූලි 26, 27, 28 යන දිනවල පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 2.00 දක්වා සිදුකෙරේ. අදාල සිසුන් ඔබගේ නිබන්ධනය රැගෙන පැමිණෙන්න.

සංචරණ සීමා නිසා පිට පළාත්වල සිට පැමිණෙන සිසුන් හට ඒ සදහා අවශ්‍ය ලිපියක් whatsapp ඔස්සේ ලබාගත හැකි බව ද සඳහන් කරමි.
පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක
0112559640