පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (අර්ධ කාලීන) සිංහල මාධ්‍ය පාඨමාලාව 2021/2022 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම.

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (අර්ධ කාලීන) සිංහල මාධ්‍ය පාඨමාලාව 2021/2022 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම.