උපදේශනය පිලිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (PGDC) 2020- Deadline Extended

උපදේශනය පිලිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (PGDC) 2020- Deadline Extended

උපදේශනය පිලිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2020
මෙම පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වීම  ජනවාරි 06 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

මේ සමඟ ඇති අයදුම්පත පුරවා, scanned කරන ලද ගෙවීම් පත්‍රිකාවද අමුණා පහත ලිපිනයට e-mail කරන්න.

kanthi@edpsy.cmb.ac.lk

Advertisement

Details

Application Form

මේ වනවිට විශ්වවිද්‍යාලය සිසුන් සඳහා විවෘතව නොමැති අතර විවෘත කළ සැනින් පාඨමාලාව ආරම්භ වේ.එම දිනය වෙබ් පිටුව හරහා දැනුම් දෙනු ලැබේ.