අධ්‍යාපනපති අර්ධ කාලීන සිංහල මාධ්‍ය පාඨමාලා 2020/2021 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

අධ්‍යාපනපති අර්ධ කාලීන සිංහල මාධ්‍ය පාඨමාලා 2020/2021 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

The deadline extended to 17th July 2020

Paper Advertisement

Course Details

Application Form