සුව දිවියයි - පෝෂණයයි

අධ්‍යාපනවේදී අවසන් වසර සිසුන් විසින් සංවිධානය කරනු ලබන දේශන මාලාවේ ජුනි මස දේශනය ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහලේ සුව දිවි මධ්‍යස්ථානයේ පෝෂණවේදී බුද්ධික මහේන්ද්‍ර ප්‍රේමසිරි මහතා විසින් සිදු කරනු ලබයි. 2018 ජුනි 06 දින ELH 02 ශාලාවේදී ප.ව. 2.00 සිට 4.00 දක්වා

Start

June 6, 2018 - 2:00 pm

End

June 6, 2018 - 4:00 pm

Address

Faculty of Education   View map

අධ්‍යාපනවේදී අවසන් වසර සිසුන් විසින් සංවිධානය කරනු ලබන දේශන මාලාවේ ජුනි මස දේශනය ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහලේ සුව දිවි මධ්‍යස්ථානයේ පෝෂණවේදී බුද්ධික මහේන්ද්‍ර ප්‍රේමසිරි මහතා විසින් සිදු කරනු ලබයි.

2018 ජුනි 06 දින ELH 02 ශාලාවේදී ප.ව. 2.00 සිට 4.00 දක්වා