සුභානු රශ්මිය

නීල ඉඳුවර අහස් නිම්නය කල්යල් බලා හිඳ සරසවියේ අප යනෙන කොන්ක්‍රීට් මහපොළොව පුරාවට විහිදුවන "සුභානු රශ්මිය" විඳිනු මැන ඇවිදින් දිසපාමොක් අසපුවට මැයි 22 දින පෙ.ව 9.00 ට අධ්‍යාපන පීඨයේ ELH 1 ශාලාවේදී

Start

May 22, 2018 - 9:00 am

End

Address

ELH 1, Faculty of Education, University of Colombo   View map

නීල ඉඳුවර අහස් නිම්නය
කල්යල් බලා හිඳ
සරසවියේ අප යනෙන
කොන්ක්‍රීට් මහපොළොව
පුරාවට විහිදුවන
“සුභානු රශ්මිය”
විඳිනු මැන ඇවිදින්
දිසපාමොක් අසපුවට

මැයි 22 දින පෙ.ව 9.00 ට අධ්‍යාපන පීඨයේ ELH 1 ශාලාවේදී