අධ්‍යාපනපති උපාධි (2016/2018) සති අන්ත කණ්ඩායමේ සමුගැනීමේ සාදය

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයෙහි, සාරවත් වෘක්ෂ ලෙස නැගෙන්නට, දැනුම, සවිය දුන් ඔබට උපහාර පුදනු වස් ..අධ්‍යාපනපති උපාධි (2016/2018) සති අන්ත කණ්ඩායමේ සමු ගැනීමේ සාදය, 2018.08.31 වැනි සිකුරාදා මධ්‍යහන 12.00 ට අධ්‍යාපන පීඨ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වේ.

Start

August 31, 2018 - 12:00 pm

End

August 31, 2018 - 12:00 am

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයෙහි, සාරවත් වෘක්ෂ ලෙස නැගෙන්නට, දැනුම, සවිය දුන් ඔබට උපහාර පුදනු වස් ..අධ්‍යාපනපති උපාධි (2016/2018) සති අන්ත කණ්ඩායමේ සමු ගැනීමේ සාදය, 2018.08.31 වැනි සිකුරාදා මධ්‍යහන 12.00 ට අධ්‍යාපන පීඨ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වේ.