අයිස් ක්‍රීම් දන්සල

පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් 2018 ජුනි මස 29 වන දින අයිස් ක්‍රීම් දන්සල අධ්‍යාපන පීඨයේදී පෙ.ව 11.00 සිට  පැවැත්වේ .

Start

June 29, 2018 - 11:00 am

End

June 29, 2018 - 2:00 pm

Address

Faculty of Education   View map

පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් 2018 ජුනි මස 29 වන දින අයිස් ක්‍රීම් දන්සල අධ්‍යාපන පීඨයේදී පෙ.ව 11.00 සිට  පැවැත්වේ .