නාට්‍ය හා රංග කලා සති අන්ත(2016/2017) පාඨමාලාවේ සමුගැනීමේ සාදය

ඉතින් එන්න..ඇවිත් යන්න.!! 2016/2017 පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා නාට්‍ය හා රංග කලාව සති අන්ත පාඨමාලාවේ සිසුන්ගේ නාට්‍යමය හා ගීතමය හැන්දෑව 2018.08.31 සවස 6 ට අධ්‍යාපන පීඨ ප්‍රධාන ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

Start

August 31, 2018 - 6:00 pm

End

August 31, 2018 - 12:00 am

Address

ELH 1, Faculty of Education, University of Colombo   View map

ඉතින් එන්න..ඇවිත් යන්න.!!
2016/2017 පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා නාට්‍ය හා රංග කලාව සති අන්ත පාඨමාලාවේ සිසුන්ගේ නාට්‍යමය හා ගීතමය හැන්දෑව 2018.08.31 සවස 6 ට අධ්‍යාපන පීඨ ප්‍රධාන ශාලාවේදී පැවැත්වේ.