පොසොන් ධර්ම දේශනාව

අධ්‍යාපනවේදී අවසන් වසර සිසුන් විසින් සංවිධානය කරනු ලබන පොසොන් ධර්ම දේශනාව ජුනි මස 29 වන දින පුජ්‍ය මාවරලේ භද්දිය හිමියන් විසින් අධ්‍යාපන පීඨයේදී පවත්වනු ලැබේ.

Start

June 29, 2018 - 9:00 am

End

June 29, 2018 - 11:00 am

Address

Faculty of Education   View map

අධ්‍යාපනවේදී අවසන් වසර සිසුන් විසින් සංවිධානය කරනු ලබන පොසොන් ධර්ම දේශනාව ජුනි මස 29 වන දින පුජ්‍ය මාවරලේ භද්දිය හිමියන් විසින් අධ්‍යාපන පීඨයේදී පවත්වනු ලැබේ.

MORE DETAIL

Phone

0112588812