අධ්‍යාපන සංවාද - 08 සඟරාව එළිදැක්වීම

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (පූර්ණ කාලීන ) පාඨමාලාව 2017/2018 කණ්ඩායම විසින් සම්පාදිත අධ්‍යාපන සංවාද - 08 සඟරාව එළිදැක්වීම සහ පාඨමාලා සමාප්ති උත්සවය 2018 අගෝස්තු මස 23 වන දින ප.ව. 1.00 ට අධ්‍යාපන පීඨ ප්‍රධාන ශාලාවේ(ELH 1) දී පැවැත්වේ.

Start

August 23, 2018 - 1:00 pm

End

August 23, 2018 - 4:00 pm

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (පූර්ණ කාලීන ) පාඨමාලාව 2017/2018 කණ්ඩායම විසින් සම්පාදිත අධ්‍යාපන සංවාද – 08 සඟරාව එළිදැක්වීම සහ පාඨමාලා සමාප්ති උත්සවය 2018 අගෝස්තු මස 23 වන දින ප.ව. 1.00 ට අධ්‍යාපන පීඨ ප්‍රධාන ශාලාවේ(ELH 1) දී පැවැත්වේ.