ගුරු උපහාර උළෙල සහ අවසන් සාදය

නිසංසලේ ගලන ප්‍රපාතයකට නොව උඩු ගං බලා පැද යන්න දිවි මග මෙහෙය වූ දයාබර ගුරු මව්නි/පියාණෙනි , පුරා වසර හතරක සරසවි දිවියේ සමාප්තිය සනිටුහන් කරමින් නික්ම යන ඔබේ දූ පුතුන් සමග හෝරා කිහිපයක් ගත කරන්නට ගුරු උපහාර උළෙල සහ අවසන් සාදය සදහා ගෞරවණීය ආරාධනා .... 2018 මැයි 18 වන සිකුරාදා

Start

May 18, 2018 - 2:00 pm

End

May 18, 2018 - 12:00 am

Address

ELH 01, Faculty of Education, University of Colombo   View map

නිසංසලේ ගලන
ප්‍රපාතයකට නොව
උඩු ගං බලා පැද යන්න
දිවි මග මෙහෙය වූ
දයාබර ගුරු මව්නි/පියාණෙනි ,

පුරා වසර හතරක සරසවි දිවියේ සමාප්තිය සනිටුහන් කරමින් නික්ම යන
ඔබේ දූ පුතුන් සමග හෝරා කිහිපයක් ගත කරන්නට
ගුරු උපහාර උළෙල සහ අවසන් සාදය සදහා ගෞරවණීය ආරාධනා ….

2018 මැයි 18 වන සිකුරාදා දින ප.ව 2.00 ට ELH 01 ශාලාවේදී

B.ed 2017/2018