අධ්‍යාපන ප්‍රතිභා 10 ශාස්ත්‍රීය සඟරාව දොරට වැඩීම

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන පීඨයේ අධ්‍යාපනවේදී දෙවන වසර විද්‍යාර්තීන් විසින් වාර්ෂිකව එළිදක්වනු ලබන අධ්‍යාපන ප්‍රතිභා 10 ශාස්ත්‍රීය සඟරාව දොරට වැඩීම 2018.05.17 වන දින පෙ.ව. 10.30 ට අධ්‍යාපන පීඨයේ ELH-3 ශාලාවේදී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරේ.

Start

May 17, 2018 - 10:30 am

End

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන පීඨයේ අධ්‍යාපනවේදී දෙවන වසර විද්‍යාර්තීන් විසින් වාර්ෂිකව එළිදක්වනු ලබන අධ්‍යාපන ප්‍රතිභා 10 ශාස්ත්‍රීය සඟරාව දොරට වැඩීම 2018.05.17 වන දින පෙ.ව. 10.30 ට අධ්‍යාපන පීඨයේ ELH-3 ශාලාවේදී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරේ.