පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (සති අන්ත) සිංහල 2019/2020 පාඨමාලාවේ කාල සටහන

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (සති අන්ත) සිංහල 2019/2020 පාඨමාලාවේ කාල සටහන

The revised time table will be published on 19th August 2020.

Coordinator/ PGDE WE SM

Revised Time Table – 19/08/2020

2020.08.23 TX /TY කණ්ඩායමට Environmental Education (KS) දේශනය පමණක් එදින නොපැවැත්වේ. පැවැත්වෙන දිනය පසුව දැනුම් දෙමි.
පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක