පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා ( සති අන්ත ) සිංහල මාධ්‍යය 2019/2020 පාඨමාලාවේ දේශන 2019/10/19 දින නැවත ආරම්භ වේ.

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා ( සති අන්ත ) සිංහල මාධ්‍යය 2019/2020 පාඨමාලාවේ දේශන 2019/10/19 දින නැවත ආරම්භ වේ.

කාල සටහන