ගුරු උපහාර උළෙල සහ අවසන් සාදය 2018

ගුරු උපහාර උළෙල සහ අවසන් සාදය 2018

පුරා වසර හතරක සරසවි දිවියේ සමාප්තිය සනිටුහන් කරමින් නික්ම යන අධ්‍යාපනවේදී 2017/2018 කණ්ඩායම විසින් සංවිධානය කරන ලද “ගුරු උපහාර උළෙල සහ අවසන් සාදය” 2018 මැයි 18 වන සිකුරාදා ප.ව. 2.00 ට ELH 01 ශාලාවේදී පවත්වන ලදී.